OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

VÁŽENÝ OBCHODNÝ PARTNER,

rešpektujeme a vážime si súkromie Vás, ako našich obchodných partnerov, preto k nemu pristupujeme s náležitou zodpovednosťou. Vzhľadom na nadobudnutie účinnosti nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) sa Vám snažíme zabezpečiť aj Vaše právo na informácie.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa týka webovej stránky karmacoffee.sk, ktorú vlastní a spravuje Mgr. Michal Makovič a Dorota Barbara Makovičová. Vyhlásenie o ochrane súkromia opisuje, akým spôsobom zhromažďujeme a používame informácie, medzi ktoré môžu patriť osobné údaje, ktoré nám poskytnete na našej webovej stránke. Toto vyhlásenie tiež definuje, akým spôsobom s Vašimi údajmi zaobchádzame a ako k nim môžete získať prístup a upravovať ich.

Prevádzkovateľ

Mgr. Michal Makovič
Dorota Barbara Makovičová
Námestie Osloboditeľov 75/14
031 01 Liptovský Mikuláš, SR

Kontaktná osoba

Mgr. Michal Makovič
Tel.: +421 948 656 840
Email: info@karmacoffee.sk

Sprostredkovateľ

Prevádzkovateľ nespolupracuje so žiadnym sprostredkovateľom a ani sám nie je v pozícií Sprostredkovateľa.

Pojem „Spracúvanie osobných údajov“

Spracúvaním osobných údajov sa rozumejú akékoľvek operácie alebo súbor operácií, ktoré Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ alebo poverená tretia osoba systematicky vykonáva s osobnými údajmi Dotknutej osoby; ide najmä o zhromažďovanie osobných údajov, ukladane na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu osobných údajov klientov.

Zásady spracúvania osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb Prevádzkovateľ v najvyššej možnej miere rešpektuje a ctí najvyššie štandardy ochrany osobných údajov, pričom dodržiava najmä nasledujúce zásady:

 • osobné údaje sú spracúvané s súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov č. 2018/18 Z.z. a nariadenia GDPR) korektne a transparentne
 • pri spracúvaní osobných údajov dbá Prevádzkovateľ na ochranu ich práv a tieto plne rešpektuje
 • osobné údaje sú vždy spracúvané na jasne a zrozumiteľne na stanovený účel stanovenými prostriedkami a stanoveným spôsobom
 • zhromažďované sú iba tie osobné údaje, ktorých spracúvanie zodpovedá stanoveným účelom (je primerané, relevantné a nevyhnutné na naplnenie týchto účelov)
 • uchovávajú sa výhradne len počas doby, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracúvania

Typy zhromažďovaných osobných údajov

Vždy si môžete vybrať aké osobné údaje, nám chcete poskytnúť. Ak sa však rozhodnete, že určité údaje si neprajete poskytovať, budeme to akceptovať, ale môže tým byť ovplyvnená kvalita informácií, ktoré Vám budeme poskytovať.

Medzi osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, patria:

 • meno, priezvisko, e-mailová adresa, mobil, meno fyzickej osoby živnostníka
 • cookies

Účel spracovania osobných údajov

Ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, spracúvame Vaše údaje na nasledujúce účely:

 • ochrana našich práv a oprávnených záujmov
 • zaistenie bezpečnosti našich systémov a sietí pred útokmi alebo snahou o zneužitie našich údajov
 • štatistické účely
 • meranie návštevnosti našich stránok
 • vývoj a zlepšovanie našich webových stránok a služieb
 • vedenie účtovníctva a inej evidencie, povinnosť vedenia ktorej nám vyplýva z platných zákonov
 • na priamy marketing, a to najmä na posielanie našich reklamných správ a reklamných správ tretích strán na cielené zobrazovanie reklamy
 • za účelom zasielania odpovedí na Vaše otázky získaných napríklad cez kontaktný formulár z predmetnej web stránky
 • za účelom zlepšovania Vášho zážitku pri používaní našej web stránky

Osobné údaje používame na prieskumy a analýzy, ktoré pre nás v našom mene môže vykonávať tretia strana. Výsledky takéhoto výskumu môžeme v anonymnej a súhrnnej forme zdieľať alebo zverejniť tretím stranám. Vaše osobné údaje používame aj na analytické účely a za účelom zlepšovania našich služieb, skúsenosti našich užívateľov a funkčnosti a kvality našich online služieb. Ak použijeme automatizované

postupy na spracovanie osobných údajov, ktoré na Vás majú právny vplyv alebo významný vplyv, zavedieme vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv a slobôd.

V prípade, že si to vyžadujú platné právne predpisy, požiadame Vás o vyjadrenie súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu Kontaktnej osoby.

Vo viacerých prípadoch uvedených vyššie pracujeme s údajmi, na základe ktorých nie je možná identifikácia konkrétnej osoby (napr. štatistické účely, cielenie reklamy alebo meranie návštevnosti stránok).

Právne základy

Vaše osobné údaje spracúvame na základe právnych základov:

 • na uzatvorenie a plnenie zmluvy na poskytovanie jednotlivých produktov a služieb, ktoré využívate vrátane poskytovania klientskej podpory a odbornej pomoci a prípadného vyúčtovania cien za jednotlivé služby, ktoré sú poskytované odplatne
 • v niektorých prípadoch môžu byť poskytnuté osobné údaje použité pri príprave predzmluvných vzťahov alebo k uplatňovaniu podmienok zmluvy / zmlúv (napr. darovacia zmluva, zmluva o spolupráci a iné) alebo
 • v záujme splnenia požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní tak, ako to vyžaduje zákon
 • na základe oprávnených záujmov – akými sú poskytovanie vhodného obsahu webových stránok, emailov a newsletter, k vylepšeniu a propagácii našich produktov, služieb a obsahu našich webových stránok, ďalej tiež na administratívne účely. Ak vaše osobné údaje používame na sledovanie našich oprávnených záujmov, vždy uprednostňujeme Vaše práva a záujmy nad našimi právami a záujmami

Automaticky zhromažďované osobné údaje a tretie strany

Na skvalitnenie starostlivosti o Vás je na internetovej stránke používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce špecifické údaje, ktoré slúžia Prevádzkovateľovi na rozpoznanie počítača Dotknutej osoby pri jeho komunikácii s Prevádzkovateľom. Cookies môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané Dotknutej osobe prostredníctvom internetového prehliadača na jeho pevný disk do počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet (napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú počítač Dotknutej osoby.

Používanie cookies

Používaním stránok prevádzkovaných prevádzkovateľom vyjadruje Dotknutá osoba súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením svojho internetového prehliadača. Ak navštívi naše webové stránky, v prehliadači má povolené prijímanie súborov cookies, nevykoná zmenu nastavení svojho internetového prehliadača a pokračuje v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Cookies sú ukladané vždy len na základe súhlasu Dotknutej osoby s tým, že ukladanie cookies môže byť kedykoľvek neskôr odmietnuté, a to v rámci nastavení internetového prehliadača.

Počas používania našej web stránky automaticky zhromažďujeme osobné údaje len prostredníctvom tretích strán

 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Facebook

Títo poskytovatelia služieb sú viazaní dohodou o dôvernosti a nemôžu Vaše osobné údaje používať pre svoje vlastné ani akékoľvek iné účely.

Návod pre blokovanie a vymazanie cookies

Firefox
Chrome
Explorer
Opera
 Safari

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Dotknuté osoby. Prevádzkovateľ nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Dotknutej osoby prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môže Dotknutá osoba zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do jeho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájde Dotknutá osoba vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používa rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť jeho preferenciám.

Webový prehliadač môže Dotknutá osoba nastaviť tak, aby ukladanie cookies do jeho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú v jeho zariadení uložené, potom môže kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na rozhodnutí Dotknutej osoby. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

Spôsob získavania osobných údajov

 • Kontaktný formulár na uvedenej web stránke
 • E-mailová komunikácia
 • Cookies

Medzinárodný prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané len na území Slovenskej republiky a nie sú odovzdávané ani do iných štátov v rámci alebo mimo Európskej únie.

Uchovávanie údajov

Ak ide o Vaše osobné údaje spracúvané na účely splnenia zmluvy, je Prevádzkovateľ zo zákona povinný tieto údaje spracúvať počas doby trvania zmluvného vzťahu obvykle počas piatich rokov, ak príslušné právne predpisy neustanovujú dlhšiu dobu.

Vaše práva

Chceme, aby ste mali používanie Vašich údajov pod kontrolou. K dispozícii máte nasledujúce možnosti:

Právo na prístup k osobným údajom: máte právo požiadať o potvrdenie, či sú Vaše osobné údaje skutočne spracúvané, a ak sú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k stanoveným informáciám. Prevádzkovateľ v takom prípade poskytne Dotknutej osobe kópiu spracúvaných osobne.

Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“): máte má právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal Vaše osobné údaje, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovený právnym predpisom. Predovšetkým ak uvedený súhlas na spracúvanie osobných údajov klient odvolá. V určitých prípadoch však nie je Prevádzkovateľ povinný a ani oprávnený tejto žiadosti vyhovieť, najmä keď by spracúvanie osobných údajov bolo nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania: máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovený právnym predpisom. Napr. z dôvodu nepresnosti spracúvaných osobných údajov či protiprávnosti ich spracúvania.

Právo na prenos údajov: Ak ste poskytli Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, spracúvanie takýchto osobných údajov je založené na Vašom súhlase alebo je realizované na účel splnenia zmluvy a vykonáva sa automatizovane, máte právo tieto osobné údaje získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a odovzdať ich inému Prevádzkovateľovi. Môžete tiež požiadať, aby tieto Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ odovzdal priamo inému prevádzkovateľovi.

Právo na opravu: máte právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré o Vás spracúva. Máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia

Právo vzniesť námietku a odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov: 
ak používame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo v súlade s platnými právnymi predpismi tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Právo podať sťažnosť: ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov dochádza k porušeniu príslušných právnych predpisov, predovšetkým nariadenia, môžete sa obrátiť so svojou sťažnosťou na: Úrad na ochranu osobných údajov na www.uoou.sk alebo Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Otázky a sťažnosti

Ak máte otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov alebo ak si prajete uplatniť niektoré z práv, ktoré Vám vyplývajú z tohto oznámenia, môžete kontaktovať vyššie uvedenú Kontaktnú osobu. S otázkami a so sťažnosťami môžete tiež kontaktovať:

Adresa:
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220

Podateľňa:
pondelok – štvrtok: 8:00 – 15:00
piatok: 8:00 – 14:00

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a Štvrtok / 8:00 – 12:00 / +421 2 323 132 20

Sekretariát predsedu úradu: +421 2 323 132 11

Sekretariát úradu: +421 2 323 132 14

Fax: +421 2 323 132 34

Hovorca – mobil / email: 0910 985 794 / hovorca@pdp.gov.sk

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Zmeny v tomto oznámení

Ak by malo dôjsť k zmenám, ktoré sa vás budú týkať (napr. ak by sme Vaše osobné údaje chceli spracovávať na iné ako vyššie uvedené účely), pred ich uvedením do platnosti Vás budeme informovať

newsletter

Prihláste sa k odberu noviniek.

Zadaním emailu vyjadrujete súhlas s našimi zmluvnými podmienkami a pravidlami ochrany osobných údajov.

karma coffee

Kaviareň a pražiareň kávy v centre Liptovského Mikuláša.

Prevádzka
Námestie Osloboditeľov
Liptovsky Mikuláš, Slovakia

Prevádzkové hodiny
Pondelok – Piatok  |  8:00 – 18:00
Sobota  |  10:00 – 17:00
Nedeľa  |  11:00 – 16:00